Academic Leader

Zhenglin Yang

Brain functional mechanism

Peng Xu

Brain simulation technique